สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แท่งทองหลาง
 
1. นายเอกชัย  วัฒนไชย
2. นางสาวอังคณา  โคตรชมภู
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ขำมี
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทุอร  เรียนอย่าง
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภาพร  เทียบทองหลาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พึ่งโต
3. เด็กชายเจตณัฐ  ศรีทองหลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นางจันทราวรรณ  แอบทองหลาง