สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเหมสูง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายอรรถพร  ชอบทองหลาง
 
1. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  พาดทองหลาง
 
1. นางสาวอังคณา  โคตรชมภู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แท่งทองหลาง
 
1. นายเอกชัย  วัฒนไชย
2. นางสาวอังคณา  โคตรชมภู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  ขำมี
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอินทุอร  เรียนอย่าง
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์   โคมสูงเนิน
2. เด็กชายจิรเดช  ชอบทองหลาง
3. เด็กหญิงธัญทิพ  ดอกไม้
4. เด็กชายธาดา  แท่งทองหลาง
5. เด็กหญิงมริสา  สระทองหลาง
6. เด็กชายวริษฐา  ผาจวง
7. เด็กหญิงวิชาดา  จั่นอาจ
8. เด็กหญิงแก้วตา  มะโนธรรม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสุกัญญา  ตีบไธสง
3. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีนทองหลาง
2. เด็กหญิงณัฐพร  หมอไทย
3. เด็กชายณัฐพล  หมึกไธสง
4. เด็กชายตันติกร  ฝีมือสาน
5. เด็กหญิงทิพย์พิพัฒน์  มาลาศรี
6. เด็กชายธนภัทร  วอนทองหลาง
7. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนทองหลาง
8. เด็กชายพันทองทิพย์  พืชทองหลาง
9. เด็กชายรพีพัฒน์  มูลทองหลาง
10. เด็กหญิงวัชรินทร์  สระทองหลาง
11. เด็กชายวุฒิพงษ์  พูนศรี
12. เด็กชายศิรวิทย์  พืชทองหลาง
13. เด็กหญิงศิลป์สุภา  วงศ์ก่อ
14. เด็กหญิงศุภนิดา  พาดทองหลาง
15. เด็กหญิงสุธารัตน์  พาดทองหลาง
16. เด็กหญิงเนตรชนก  ใช้ช้าง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายชีระวิทย์  คบทองหลาง
3. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
4. นางสุขจิตร  มีชื่อ
5. นายสุรโชติ  คิ้วทองเต็ม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญลักษณ์  หารทองหลาง
2. เด็กชายตันติกร  ฝีมือสาน
3. เด็กชายปัญณวิชญ์  บาดกลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หารทองหลาง
2. เด็กหญิงชิษนุชา  วันทองหลาง
3. เด็กหญิงพรลิษา  สืบพราย
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นายชีระวิทย์  คบทองหลาง
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงนภาพร  เทียบทองหลาง
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พึ่งโต
3. เด็กชายเจตณัฐ  ศรีทองหลาง
 
1. นางสาวดุจฤดี  ใช้ช้าง
2. นางจันทราวรรณ  แอบทองหลาง
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ทัดทองหลาง
2. เด็กชายนราเทพ  พึ่งจันดุม
 
1. นางเกสร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวพรทิพย์  แก่นพะเนาว์