สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงกรรญจนพร  ปุ๊กมะดัน
2. เด็กชายปัณณธร  พิรักษา
 
1. นางกนิษฐา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางเยาวลักษณ์  แก้วโกมุท