สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายมิตรโชคชัย 3 สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายดิสพงษ์   โพธิรัตน์
 
1. นางสาวเพ็ญผกา   สุขประเสริฐ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 15 1. เด็กชายอลงกช   ดาวดอน
 
1. นางสาวศศิมาภรณ์   วิภาวิน
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายวุฒิชัย   ไพร่กระโทก
2. เด็กชายศรายุทธ   ไทยวงศ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   ปลอดกระโทก
4. เด็กชายสิทธิโรจน์    แขกระโทก
5. เด็กชายสุรบดินทร์   โกนกระโทก
6. เด็กชายเจษฎากร   กรอกกระโทก
 
1. นางสาวภัสราวรรณ   พูนพุทธ
2. นางสาวเพ็ญผกา   สุขประเสริฐ