สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ลวกไธสง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝากาทอง
4. เด็กชายประมุข  การงาน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.42 ทอง 11 1. นายณัฏฐา  เปรมไธสง
2. เด็กชายธีรเดช  สาระสำคัญ
 
1. นายชูชาติ  อะโน
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กองกระโทก
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงพรรณพษา  โนนกระโทก
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฎา  จุลลา
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภาวิดา  นาบำรุง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสิงห์ทอง
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงวราพร  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พูนศรี
2. เด็กชายปริญญา  ยาสี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงพักกิจ
2. เด็กหญิงยุภาพร  ถาก๊ะ
3. เด็กหญิงวิรมน  มัควิน
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริยา  หรสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาติดี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  หนองบุญ
3. เด็กชายเจษฎา  โลไธสง
 
1. นางนงนุช  ทองเหลือง
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กอกษัตริย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ผุยลิง
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปิ่นเมือง
 
1. นางสาวสุรังสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.2 ทอง 7 1. เด็กชายคามิน  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพนไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์สามารถ
 
1. นางสาวสุรีงสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
 
1. นางสาววสิฐินี  เวทย์วิชานันท์