สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เลือดไธสง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ลวกไธสง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฝากาทอง
4. เด็กชายประมุข  การงาน
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สรรพวุธ
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.42 ทอง 11 1. นายณัฏฐา  เปรมไธสง
2. เด็กชายธีรเดช  สาระสำคัญ
 
1. นายชูชาติ  อะโน
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติ  หาญกล้า
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กชายธีรเทพ  มีกำปัง
2. เด็กชายธเนศ  เตคำหันต์
 
1. นางสุภาภรณ์  สารรัมย์
2. นางสาวนภัสฤน  ประธรรมสาร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิภาดา  กองกระโทก
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงพรรณพษา  โนนกระโทก
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 1. เด็กชายเจษฎา  จุลลา
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภาวิดา  นาบำรุง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสุริยา  ทวยไธสง
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินสิงห์ทอง
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงนีรชา  รักษาไพร
 
1. นางสาววลิฐินี  เวทย์วิชานันท์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 8 1. เด็กชายจิรโชติ  คูบาทองหลาง
2. เด็กหญิงทิพลดา  ลมไธสง
3. เด็กชายธนพัฒน์  ชุมศรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มะสุใส
5. เด็กชายศุภวิชญ์  อินทะมน
6. เด็กชายสุริยะ  ศรีคูณ
 
1. นายประจวบ  เลิศไธสง
2. นางขวัญดาว  เลิศไธสง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงนภารัตน์  เดชบุรัมย์
2. เด็กหญิงวราพร  ทองพันธ์
3. เด็กหญิงอาศิรา  เรี่ยวแรง
 
1. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  พูนศรี
2. เด็กชายปริญญา  ยาสี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คงพักกิจ
2. เด็กหญิงยุภาพร  ถาก๊ะ
3. เด็กหญิงวิรมน  มัควิน
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นางสาวทัศนีย์  เย็นไธสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริยา  หรสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาติดี
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภา  ปุลาสะเก
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ธาระพันธ์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายกุลศิริ  อะโน
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ทะวันกุล
2. เด็กชายประวิทย์  เตคำหันต์
 
1. นายอนนท์  หาญโกรธา
2. นายประจวบ  เลิศไธสง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บุดดาวงศ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  หนองบุญ
3. เด็กชายเจษฎา  โลไธสง
 
1. นางนงนุช  ทองเหลือง
2. นางสาวจิราภา  นาศรี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุชิต  พิกูลทอง
2. เด็กชายอัครพนธ์  โบกไธสง
3. เด็กชายเทวัญ  ขอมขุนทด
 
1. นายสุบิน  ศรีนครานุรักษ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กอกษัตริย์
2. เด็กหญิงณัฐพร  ผุยลิง
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  ปิ่นเมือง
 
1. นางสาวสุรังสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.2 ทอง 7 1. เด็กชายคามิน  ทวยไธสง
2. เด็กหญิงชลธิชา  โพนไธสง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทร์สามารถ
 
1. นางสาวสุรีงสี  สวัสดิ์รัมย์
2. นางสาวนงนุช  ฟังสันเทียะ
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 15 1. เด็กชายปริญญา  ปยาโต
2. เด็กหญิงพัชชานันท์  โล่ไธสง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชนะมาร
 
1. นางนงนุช  ทองเหลือง
2. นางขวัญดาว  เลิศไธสง
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  หลาทอง
 
1. นางสาววสิฐินี  เวทย์วิชานันท์