สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  นนกระโทก
2. เด็กหญิงธนพร  ขิมมา
3. เด็กหญิงนิมิตรา  นันกระโทก
4. เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์รินยอง
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ดีทองหลาง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  นันกระโทก
 
1. นางปิยรัชต์  ภรณ์พรรณพงษ์
2. นางฟาริดา  สงวนพงษ์