สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 76.81 เงิน 4 1. เด็กชายนิรัตน์พงษ์  คุ่มกลาง
2. เด็กชายนโรดม  ศรีวรรณะ
 
1. นางสายชล  นาคเครือ
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินตา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญมาหนองคู
 
1. นางณัฐกฤตา  บุญเรียง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรลัดดา  นนกระโทก
2. เด็กหญิงธนพร  ขิมมา
3. เด็กหญิงนิมิตรา  นันกระโทก
4. เด็กหญิงวรรณภา  วงษ์รินยอง
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ดีทองหลาง
6. เด็กหญิงสุพรรษา  นันกระโทก
 
1. นางปิยรัชต์  ภรณ์พรรณพงษ์
2. นางฟาริดา  สงวนพงษ์