สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กชายนิรุต  เกิดมะเริง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปล้องงูเหลือม
 
1. นางอลงญา  มองเพ็ชร์
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.1 ทอง 11 1. เด็กหญิงอรดา  พรมจุ้ยพะเนา
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริวุฒิ  เลิศแตง
 
1. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิยะฎารัตน์  ชิดทองหลาง
 
1. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงภรณ์ฤดี  กระจายพะเนา
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  วัดรอด
2. เด็กหญิงชุติกานต์  หวานสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐานวรรณ  เหม็งสูงเนิน
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  นิลโต
5. เด็กหญิงปภัสสร  หนไธสง
6. เด็กหญิงประภัสสร  เสรี
7. เด็กหญิงปุณญิศา  ปราบทุกข์
8. เด็กหญิงพรพาสุข  เสรี
9. เด็กหญิงวราภรณ์  มอญไธสง
10. เด็กหญิงอภินันท์  ตันกระโทก
11. เด็กหญิงเกตศดา  รุ่งกูล
12. เด็กหญิงแพรทอง  สร้อยทอง
 
1. นางศรีสมพร  เอมราช
2. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน
3. นางอิสรีย์  อิสระเพิ่มสุข
4. นางวิพาห์วัน  พรหมมีชัย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมบุตร
2. เด็กหญิงสุมานัส  กำจัดภัย
3. เด็กหญิงอารียา  จงฤทธิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  กำจัดภัย
2. นางยุวดี  วงศ์สง่า