สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 51.59 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายศรัณย์  ปริงกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  แสวงผล
 
1. นางมาลี  ตะสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ขันโท
 
1. นางโพธิ์ทอง  จิตเงิน