สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้ณฑิตน้อย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงบุษบง    โจทย์กระโทก
 
1. นางวาสนา   กาสินพิลา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนันดา    เต็มกระโทก
 
1. นางสาวปริยฉัตร   ปติตัง