สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญจพร  กิริรัมย์
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.01 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บาลิสี
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงรมย์รุจี  ชอบสุข
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิตย์ติยา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาดกลางดอน
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชินวงศ์
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรรณกูล
2. เด็กหญิงนฤกร  จันทร์พล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วังโตนด
2. เด็กชายพิชยเดช  น้อยหนองหว้า
3. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวดรัลพร  คงพะเนา
2. นางศรีเพ็ญ  ผินงูเหลือม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
 
1. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต