สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.32 เงิน 11 1. เด็กชายนิวัฒน์  อินใส
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลพร  ปัญญาศิริสกุล
2. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข