สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแพรวา  พิรักษา
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญจพร  กิริรัมย์
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79.32 เงิน 11 1. เด็กชายนิวัฒน์  อินใส
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกธิศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.01 ทอง 6 1. เด็กหญิงเขมจิรา  บาลิสี
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงรมย์รุจี  ชอบสุข
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องรัตนสินชัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรพันธ์  แสงคำพันธ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  มานะอริยทรัพย์
3. เด็กชายณคร  ลี่ไพฑูรย์
4. เด็กชายปฏิภาณุกรณ์  มณีเนตร
5. เด็กชายรัฐกร  มณีสัย
6. เด็กชายศุภโชค  บัวทองหลาง
 
1. นายอมรินทร์  อักโข
2. นายชัย  กลายกลาง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงฑิตย์ติยา  บุญเชิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาดกลางดอน
3. เด็กหญิงปนัดดา  ชินวงศ์
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรรณกูล
2. เด็กหญิงนฤกร  จันทร์พล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลพร  ปัญญาศิริสกุล
2. เด็กชายธนนท์  ธีระรัตนานนท์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เชิญรัมย์
2. นายวิชัย  เพ็ชรสุข
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วังโตนด
2. เด็กชายพิชยเดช  น้อยหนองหว้า
3. เด็กหญิงมนรดา  เกลี้ยงไธสง
 
1. นางสาวดรัลพร  คงพะเนา
2. นางศรีเพ็ญ  ผินงูเหลือม
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวธัญพร  เฟื่องวัฒนสินชัย
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ด้วงสูงเนิน
2. เด็กหญิงจิราภา  ด้วงสูงเนิน
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เกียงสี
 
1. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
2. นางยุพาพร  นามบัณฑิต