สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชาคริต  การะพันธุ์นิตย์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงฐิรัตติภรณ์  ทานกระโทก
 
1. นางบุปผา  มีกลางแสน
2. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนันทิพร  ผลบุญ
 
1. นางกฤษณา  ฤาชา
2. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  ชัยชนะ
2. เด็กชายธงชัย  พันธุ์โสภา
3. เด็กหญิงธัญพิมล  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิศวะ  เชิดกลาง
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ได้พร
6. เด็กชายโชติฬส  กลางนอก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยสน
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทั่งทองมะดัน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สูงพิมาย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์