สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พั่วเมืองสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกฤติยา  แปนบ้าน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงปภาดา  ริดระสระ
 
1. นางสาวเพรชสมใจ  ศิลปแสง
2. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์