สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทียมนครวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 45.03 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายชัยภูรินทร์  ทานกระโทก
2. เด็กชายอานนท์  เขยกลาง
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกอล์ฟ  อรุณ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สุวรรณรัมย์
 
1. นายสมชาย  ดอนพุดซา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.98 ทอง 7 1. เด็กหญิงนัฐฐินันท์  พัฒนกุล
2. เด็กชายศุภเกียรติ  ปิ่นกลาง
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางสาวสุนิตย์  ยูงทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายชาคริต  การะพันธุ์นิตย์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พั่วเมืองสิทธิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงฐิรัตติภรณ์  ทานกระโทก
 
1. นางบุปผา  มีกลางแสน
2. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนันทิพร  ผลบุญ
 
1. นางกฤษณา  ฤาชา
2. นายธวัชชัย  ฤาชา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิศนุพงษ์  อพรรัมย์
 
1. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ดีกระโทก
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีพลกรัง
2. เด็กชายชาญนวัฒ  นากุดนอก
3. เด็กชายธนากร  หาญกลาง
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรหมพิมาย
5. เด็กหญิงสุพิชชา  เจริญนอก
6. เด็กหญิงอรปรียา  ปลื้มจันอัด
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
2. นายทรงศักดิ์  จันทะเรือง
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนุดา  ศรีพรมสุข
 
1. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินทร์ศรี
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิสรา  มุ่งกลาง
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นามนอก
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนพรดา  วงษ์คณารักษา
 
1. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมาพร  ชัยชนะ
2. เด็กชายธงชัย  พันธุ์โสภา
3. เด็กหญิงธัญพิมล  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายวิศวะ  เชิดกลาง
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ได้พร
6. เด็กชายโชติฬส  กลางนอก
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
3. นายอธิวัฒน์  ธนกิจเสถียรชัย
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61.6 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกฤติยา  แปนบ้าน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงปภาดา  ริดระสระ
 
1. นางสาวเพรชสมใจ  ศิลปแสง
2. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายณัฏฐณิชา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  หนูแก้ว
3. เด็กชายศรุตา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวเพรชสมใจ  ศิลปแสง
2. นางกฤษณา  ฤาชา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระยุทธ  เตียนกระโทก
2. เด็กชายศุภากร  ศรีพลกรัง
3. เด็กชายสรเดช  รวมนาค
 
1. นายธวัชชัย  ฤาชา
2. นายสมชาย  ดอนพุดซา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  สร้อยสน
2. เด็กหญิงจิรภัทร  ทั่งทองมะดัน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สูงพิมาย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  พรกลาง
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาพร  เกษจุพระ
2. เด็กหญิงวรรณษา  เทินทองหลาง
3. เด็กหญิงศศิตา  เจริญนอก
 
1. นายสำเริง  กลอนโพธิ์
2. นางลักนภา  กลอนโพธิ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อ้อมนอก
2. เด็กหญิงวรรณพร  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กชายอดิศร  นครรัมย์
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
2. นายคณาวุฒิ  เทียนศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตนา  ชินกระโทก
2. เด็กหญิงจิราพร  เอี้ยงโสนก
3. เด็กหญิงอาทิตยา  โมด่านจาก
 
1. นางสาวสุลาลัย  สินสุพรรณ์
2. นางสาวสุชาดา  ชัยรัตน์
 
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กชายธนธิป  มัสสะ
2. เด็กชายพงศธร  สร้อยสน
3. เด็กชายเจษฎา  พานสุวรรณ
 
1. นางทิพย์วรรณ  กลมกลาง
2. นางสาววานิสสา  ประจิตร
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  พรหมพิมาย
2. เด็กหญิงศุภสุดา  ทมกระโทก
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผึ่งด่านกลาง
 
1. นางทิพย์วรรณ  กลมกลาง
2. นางสาววานิสสา  ประจิตร