สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตันทิกร  แพทย์กระโทก
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดีกลาง
3. เด็กหญิงวิชุดา  นุชกระโทก
4. เด็กหญิงสิริยากร  อาศัยป่า
5. เด็กหญิงสุณิตตา  เดินกลาง
6. เด็กชายอนุชา  พลไธสง
 
1. นางอิสรีย์  พวงสุดรักษ์
2. นางพรรณพัชร  เจริญสุข
3. นางแฉล้ม  ทรวงโพธิ์