สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัดไธสง
2. เด็กชายจักรินทร์  หงศาลา
3. เด็กหญิงภัธราพร  ไธสง
 
1. นางสุมาลี  เหลามะดัน
2. นายมานิตย์  เหลามะดัน