สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไทรทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.83 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธันวา  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายสำราญ  มะปะเข
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.14 ทองแดง 7 1. เด็กชายวิชญา  วรรณประภา
2. เด็กชายสุวรรณ  แสงลุน
 
1. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัดไธสง
2. เด็กชายจักรินทร์  หงศาลา
3. เด็กหญิงภัธราพร  ไธสง
 
1. นางสุมาลี  เหลามะดัน
2. นายมานิตย์  เหลามะดัน
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กชายณัฐวัชร์  สายสันเทียะ
2. เด็กหญิงวิภาพร  ปินะสา
3. เด็กหญิงสุภาพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางหนูเล็ก  ตานา
2. นางสาวสิริวิมล  คนองมาตย์