สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 38.83 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายนิรุช  จิตนอก
2. เด็กชายรัฐภูมิ   จงสุขกลาง
 
1. นายอนิวัฒน์  พลยางนอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองอินต๊ะ
2. เด็กชายธนกฤต   เฉื่อยกลาง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงพุทธน้ำบุตร   จิตนอก
2. เด็กหญิงแพรวา  นพไธสง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรกช   อินทรทัต
2. เด็กหญิงปิยนุช   ขอเหนี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นพไธสง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  บุญเขื่อง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนภัทร  โพธิ์ตาด
2. เด็กหญิงปวินท์รัตน์  ปานแย้ม
3. เด็กชายภูมิรพี  ปิ่นทอง
4. เด็กชายยุทธนา  คลังพิมาย
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พูนสุข
6. เด็กชายเบส  อุดมพร
 
1. นางพรเพ็ญ  นพไธสง
2. นางสาวสงวน  เริญไธสง
3. นางสาวภาวิณี   ต่วนไธสง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  แคล้วภัย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนยง
3. เด็กหญิงสุพรรณี  พูนสุข
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  โง่นสูงเนิน
2. นางพรเพ็ญ  นพไธสง