สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรูด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลาภกระโทก
2. เด็กชายชูชีพ  เวชไธสง
3. เด็กชายปัณชยา  พูนทองหลาง
 
1. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง
2. นางอรวรรณ  เมธีธัญญลักษณ์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 73.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  สินศิริ
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แทวกระโทก
3. เด็กหญิงสิริกัญญา  ทรวงทองหลาง
 
1. นางอรวรรณ  เมธีธัญญลักษณ์
2. นางทองม้วน  ยิ้มทองหลาง