สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกอกวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กูบกระโทก
2. เด็กหญิงคีตภัทร์    วิเชียรฉาย
3. เด็กหญิงรัตน์พร   สมเพ็ชร
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์
2. นางสาวสุภาวดี   ขวัญเกตุ
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ดิษจังหรีด
 
1. นางสุภัตรา   ทศานนท์