สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศักรินทร์  เคล้ากระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  แนะกระโทก
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญถ้อย
3. เด็กหญิงเมธาวดี   แตะกระโทก
 
1. นางเนตรชนก  พลเยี่ยม
2. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ