สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  หน่อยกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร   เปลื้องกระโทก
2. เด็กชายสันติภาพ  นุชกระโทก
 
1. นายสนธยา  แนบกระโทก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายศักรินทร์  เคล้ากระโทก
 
1. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลอดกระโทก
2. เด็กหญิงสุวนีย์  เบี้ยกระโทก
 
1. นายบรรหาร  แนบกระโทก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  แนะกระโทก
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เจริญถ้อย
3. เด็กหญิงเมธาวดี   แตะกระโทก
 
1. นางเนตรชนก  พลเยี่ยม
2. นางพิมพ์ฉวี  อาจศิริ