สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ้งธิชา  วรไธสง
 
1. นางลาวัลย์  ศรีจันทร์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ปลิงกระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  พูลพุทธา
3. เด็กหญิงเกวลิน  กริบกระโทก
 
1. นางกนิษฐา  ไกยชาติ
2. นางสาวดวงใจ  ประตาทะโย