สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  หนึ่งกระโทก
2. เด็กหญิงนุชวรา  บัวคำ
3. เด็กหญิงศิรินทร  ปลอดกระโทก
 
1. นางสุนันทา  สง่าเนตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิยดา  พรมภักดี
 
1. นายสหัส  วิฤทธิ์ชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 5 1. นางสาวอมรรัตน์  ดอกกระโทก
 
1. นางเทพี  พันธุรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายกิตติกร  ดอนกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลงจันพะเนา
3. เด็กชายนัทธพงษ์  เจ็กแตงพะเนา
4. เด็กชายวิรกร  ชาติจันทึก
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรามกระโทก
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธินอก
 
1. นายลอง  พูลเกษม
2. นายนคร  รัตนประภาวรรณ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ถอยกระโทก
2. เด็กชายวันชนะ  นับกระโทก
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เกล่าโพธิ์
 
1. นางสาวบุญชู  สังเกตุ
2. นายบรรพต  สังเกตุ