สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ฉายมะเริง
3. เด็กหญิงธันยพร  แท่งทองหลาง
 
1. นางกิตยาภรณ์  วิเชียรทอง
2. นางสาวสุรีกร  พินิจวรานนท์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 13 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เตียว
 
1. นายชูชาติ  มูลทองหลาง