สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพลวง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  สีเงิน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  เชิญกลาง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  มาทา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  เขจรฤทธิ์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยสิทธิ์
6. เด็กชายชาติชาย  แท้ไธสง
7. เด็กหญิงชุติยาพร  บุญมาพิลา
8. เด็กหญิงดวงแก้ว  ติตานัง
9. เด็กชายติณณภพ  ขวัญทอง
10. เด็กชายธนาวิน  แก้วคูณ
11. เด็กชายนครินทร์  ปินะเต
12. เด็กหญิงนริศรา  ปินะเต
13. เด็กชายนวภูมิ  นะบรรดิษฐ์
14. เด็กหญิงนัจกร  โรมไธสง
15. เด็กหญิงนัฏฐริณีย์  สุธารส
16. เด็กหญิงพันพัสสา  พลจันทึก
17. เด็กชายพีรธัช  บุญประเสริฐ
18. เด็กชายภูริณัฐ  แสนโบราณ
19. เด็กชายวรพล   ในทอง
20. เด็กหญิงวรรณฤดี  ดูแก้ว
21. เด็กหญิงศิราณี  ป้องเขต
22. เด็กหญิงสรัลรัตน์  ราชปึ
23. เด็กชายสุทัศน์  วินัง
24. เด็กหญิงสุธิดา  โคตรสมบัติ
25. เด็กหญิงสุพรรษา  วะระคัน
26. เด็กหญิงสุพิชชา  บุญมาพิลา
27. เด็กหญิงสุพิชยา  คานสี
28. เด็กชายสุรวัช  อังกาบ
29. เด็กชายอคิชาต  เบ้าทอง
30. เด็กชายอดิสรณ์  สุขกำปัง
31. เด็กหญิงอนัญพร  หันเหิน
32. เด็กชายอนันต์  จันทีนอก
33. เด็กหญิงอรวรรณ  รุ่งเป้า
34. เด็กหญิงอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นายสุวิทย์  สุภารีย์
2. นางมะลิ  แสงสุระ
3. นางกมลวรรธ  รุ่งเป้า
4. นางสาวสุภัทรา  แก้ววิจิตร
5. นางนงเยาว์  ชาญบัญชี
6. นางสาวอรณิชา  นรเพ็ชร
7. นางสาวอังคนันท์  หงษ์วิจิตปรีชา
8. นางกิติยา  สุภารีย์
9. นายสุเทพ  แสงสุระ