สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  รอดภัย
2. เด็กหญิงวิริยา  จี่พิมาย
3. เด็กชายอนรรฆ  ชายเสม
4. เด็กหญิงอัญธิชา  คุ้มน้อย
5. เด็กหญิงเกวรี  ชาลีจันทร์
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82.7 ทอง 5 1. เด็กชายภานุเดช  เงินขาว
 
1. นางพรรษา  ชวนสุข
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  จังหวัดกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  มุ่งเขตกลาง
3. เด็กหญิงธัญพิมล  หุตะมาน
4. เด็กหญิงพะธูกานต์  นิตรานนท์
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  เชื่อมกลาง
6. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีนาคา
 
1. นายฐิถิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. นางสาวสุนารี  ดอนจันทึก
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกิดบ้านกอก
2. เด็กหญิงสุภาพร  อุดมคำ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สมัครณรงค์
 
1. นายวัชพล  พระไตรยะ
2. นางแพรพิไล  มากพันธ์