สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายชาญยุทธ   มาตรคำจันทร์
2. เด็กหญิงธัญชนก   มอบกระโทก
3. เด็กชายสิทธิรักษ์   ปรึ่มกระโทก
 
1. สิบเอกอนงค์   เป็นกระโทก
2. นางอรกัญญา   ธูปทองหลาง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง 4 1. เด็กชายบูรพา  กับกระโทก
2. เด็กหญิงปาริชาติ   โปยขุนทด
3. เด็กหญิงสุวนันท์   ชื่นกระโทก
 
1. นางสาวณัฐนิชา   แก้วยงกศ
2. นางสาวเปรมกมล   ประทุมโม