สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองสุขนอก
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  หลงสกุณี
2. เด็กชายสิทธิเดช  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริษา  แก้วพวง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิริเปี่ยมสุข
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์