สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.92 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปัณฑ์ธร  ชนะชัย
2. เด็กชายวายุ  เซียงเครือ
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มเรือน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทงกระโทก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สว่างจิตร
 
1. นางขวัญเมือง  ดอกคำ
2. นางสุรีย์  ตุนาค
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสันติสุข  สิมขุนทด
2. เด็กหญิงสิริวณาวรรณ  จับโจร
3. เด็กหญิงอุสา  เพชรท่าช้าง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า