สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองสุขนอก
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  หลงสกุณี
2. เด็กชายสิทธิเดช  อภิพลภคสิทธิ์
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 36.92 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายปัณฑ์ธร  ชนะชัย
2. เด็กชายวายุ  เซียงเครือ
 
1. นางบังอร  ไพบูลย์สุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินสิริ
 
1. นายณฐภัค  สุวรรณทา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรนุช  แก้วพิมาย
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอริษา  แก้วพวง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิริเปี่ยมสุข
 
1. นางวัชรา  สลางสิงห์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ่มเรือน
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทงกระโทก
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สว่างจิตร
 
1. นางขวัญเมือง  ดอกคำ
2. นางสุรีย์  ตุนาค
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายสันติสุข  สิมขุนทด
2. เด็กหญิงสิริวณาวรรณ  จับโจร
3. เด็กหญิงอุสา  เพชรท่าช้าง
 
1. นายสุวรรณ  ครุฑใจกล้า
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงกนกอร  หนูกระโทก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  อยู่หลง
 
1. นางสมบูรณ์  เย็นเพชร