สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.17 ทอง 9 1. เด็กชายธนพล  เกื้อญาติ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
 
1. นางสุพร  ธรรมบรรเทิง
2. นางศิริรัตน์  พิมานสกุลวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์  ห่อกำปัง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มากทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์   แป้นทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลัย  สรดอนไพร
2. นายสราวุธ  กล้าณรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปลื้องรัมย์
 
1. นางภัทรพร  ศรีมงคล
2. นางจันทร์ฉาย  สูติปัญญา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงปณัดดา  มัวทองหลาง
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ด่านทองหลาง
 
1. นางสาวชนัญชิตา   ชมทองหลาง
2. นางสาวสุภาพร  ฤทธิ์ไธสง