สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.17 ทอง 9 1. เด็กชายธนพล  เกื้อญาติ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  พรมบุตร
 
1. นางสุพร  ธรรมบรรเทิง
2. นางศิริรัตน์  พิมานสกุลวัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอภิชาติ  โนนโพธิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขุนแก้วเมือง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สนทองหลาง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  อาษาภักดิ์
 
1. นายธเนศ  สูติปัญญา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพงษ์  ห่อกำปัง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สมอเมือง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัญญานุช  มากทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอานนท์   แป้นทองหลาง
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 12 1. เด็กหญิงภัสรา  เทียนกระโทก
 
1. นางมยุรีย์  พาร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงบุญธิดา  นวสิมัยนาม
2. เด็กชายพรรษา  ทิพย์กระโทก
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญยิ่ง
 
1. นางธัญญพร  ถิระสาโรช
2. นางสาวยุวลักษณ์  รัตนา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมาลัย  สรดอนไพร
2. นายสราวุธ  กล้าณรงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปลื้องรัมย์
 
1. นางภัทรพร  ศรีมงคล
2. นางจันทร์ฉาย  สูติปัญญา
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นหล้า
2. เด็กหญิงปณัดดา  มัวทองหลาง
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ด่านทองหลาง
 
1. นางสาวชนัญชิตา   ชมทองหลาง
2. นางสาวสุภาพร  ฤทธิ์ไธสง