สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใยใหม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิชาธร
 
1. นายสนิท  เนื้อนา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงจีรติยา  เวโสวา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มอไธสง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนวาจา
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ส้มกลาง
6. เด็กหญิงพีรดา  มาหมื่นไวย
7. เด็กหญิงศรุตา  อู่เสือพะเนาว์
8. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
2. นายสงกรานต์  สร้อยบัว
3. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกร  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย
3. เด็กหญิงมินตรา  พาดทองหลาง
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นางสาวพีรฎา  นิยาทองหลาง
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลพล  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศาสน์  เชิญกลาง
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน