สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรนภา  อนุภาษา
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  ท้องพิมาย
3. เด็กชายอัมรินทร์  แซดัง
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
2. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มุขพิมาย
2. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ