สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ใยใหม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิชาธร
 
1. นายสนิท  เนื้อนา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สดโคกกรวด
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรนภา  อนุภาษา
2. เด็กชายพุทธิพงษ์  ท้องพิมาย
3. เด็กชายอัมรินทร์  แซดัง
 
1. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
2. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 74.01 เงิน 14 1. เด็กชายภัทรายุส  วิชัย
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นายสุพรรณ  ตานา
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงจีรติยา  เวโสวา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มอไธสง
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนวาจา
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ส้มกลาง
6. เด็กหญิงพีรดา  มาหมื่นไวย
7. เด็กหญิงศรุตา  อู่เสือพะเนาว์
8. เด็กหญิงอรุชา  อุปวันดี
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
2. นายสงกรานต์  สร้อยบัว
3. นางสาวสุวิมล  เพ็ชรคง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มุขพิมาย
2. เด็กชายวรวุฒิ  เรืองมะเริง
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
7 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติกร  แตงกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แสงจันทร์
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พิมพ์มะไพ
2. เด็กชายเอกพล  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นางวนิดา  พลโลหะ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พื้นทะเล
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ท้องพิมาย
3. เด็กหญิงมินตรา  พาดทองหลาง
 
1. นางอาพา  ตวยกระโทก
2. นางสาวพีรฎา  นิยาทองหลาง
 
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลพล  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน
 
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศาสน์  เชิญกลาง
 
1. นางสาวภัสรา  ตุ้มสูงเนิน