สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายศิวัช   แนมผักแว่น
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  หอมสันเทียะ
 
1. นางทุเรียน   เกณฑ์กระโทก
2. นางสาวกวินทิพย์  คงนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจนา   วันนู
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สายทะเล
 
1. นางทุเรียน    เกณฑ์กระโทก
2. นางสาวกวินทิพย์  คงนอก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 11 1. เด็กชายนันทิวรรธน์   รินทร
2. เด็กชายวชรศักดิ์   เคลื่อนสูงเนิน
3. เด็กชายศรายุทธ   อบอุ่น
 
1. นางสาวแพรวพรรณ    จีนสูงเนิน
2. นางทุเรียน  เกณฑ์กระโทก