สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.96 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนธรณ์  เพ็งกระโทก
2. เด็กชายศุภชัย  มาดปัญญา
 
1. นายไกวัล  ประภาสโนบล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรากร  ปรึกกระโทก
 
1. นางสาววราภรณ์  คชรินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายวิรัตน์  ยิ้มจัน
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  นุชนาค
2. เด็กหญิงปิยะดา  แซ่ทู้
3. เด็กหญิงสุพิตรา  หมึกกระโทก
 
1. นางอุรารัตน์  หันกลาง
2. นางสาววีรักษ์  เอิบผักแว่น
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เมินกระโทก
2. เด็กชายนพรัตน์  คามวัลย์
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
6 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงญาณิศา  ผันกระโทก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภู่โกสีย์
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายปกรณ์  โนนใหม่
2. เด็กชายภูมิพัทธ์  พบกระโทก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอมิตรา  ทรัพย์กระโทก
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณคำ
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายทักษิณ  พวงกระโทก
2. เด็กหญิงสาวิณีย์  กกกระโทก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กชายปิยพัทธ์  แซ่ทู้
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แววจะบก
 
1. นายเหลา  คำโพธิ์
2. นางสาวรติภัค  ปลอดกลาง