สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าลี่ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 71.6 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันชนก  พุงไธสง
2. เด็กหญิงพรนภัส  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ลมไธสง
 
1. นางราตรี  ลวกไธสง
2. นางถิรมนัส  ยอดบุญมา
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วสีทา
2. เด็กหญิงสุวิมน  หมั่นอุตสาห์
 
1. นายอนุวัตน์  วิวัตรชัย
2. นางสาวเจนจิรา  วรรณพันธ์