สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าอ่าง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกนกพล    เพ็ชรฤทธิ์
2. เด็กหญิงนิตยา   เปลกระโทก
 
1. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
2. นางสุภา   อนันตศีล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชัยวัฒน์    โตกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายลินดา    ปลิงกระโทก
2. เด็กหญิงอารียา    เปลื้องกระโทก
 
1. นางวิภา   ศรีม่วงกลาง
2. นายชาญชัย   วรรณวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายฤทธิไกร   ปลอดกระโทก
 
1. นางสมพิศ   รุกขชาติ