สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสรพี  พินิจวรานนท์
2. เด็กหญิงสมฤดี  มีพวงผล
3. เด็กหญิงแม่คะนิ้ง  ดวงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ยอดเกษม
2. เด็กชายธีรภัทร  นกกระโทก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ดงกระโทก
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทับทิมใส
2. เด็กหญิงชญานิศ  ดงกระโทก
3. เด็กหญิงวนิดา  กล้าแข็ง
 
1. นายภาคภูมิ  รักษ์ภักดี
2. นางปราณี  มิ่งสกุล