สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาตะคุ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโนรี  รักเชื้อ
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  โผงาม
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สว่างงาม
 
1. นายบุญส่ง  ปทุมวัน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงการะเกษ  กันตรง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  แทนเกาะ
3. เด็กหญิงดวงกมล  จำปาเงิน
4. เด็กหญิงพัชราภา  ปันหอม
5. เด็กหญิงวรรณา  หนองสูง
6. เด็กหญิงสุนิรัตน์  พลชุมแสง
 
1. นางรังษิยา  โคตรภูธร
2. นายเรืองชัย  โคตรภูธร
3. นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมนารี  เพ็ชรสังหาร
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รจนากร
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  มิ่งสูงเนิน
 
1. นางสาวนันทิดา  ถิ่นสุวรรณ
2. นางอาภาวรรณ  ศรีวงศ์ศา