สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.52 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายณัฐพล  เปลกไธสง
2. เด็กชายปกป้อง  เรียงณรงค์
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายศุภกิจ  ดวงมาลา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ตรีชิต
 
1. นายประดิษฐ์  โลไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.44 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชิ่นคำ
2. เด็กหญิงปาริดา  จันทีนอก
 
1. นายทม  วรรณทะมาศ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายลายพิน  กุยลา
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอัฉรา  ชุ่มกิ่ง
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงภคมน  เรืองศรี
 
1. นายพิศิษฎ์  โลไธสง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตตา   เตชะโคบุตร
2. เด็กหญิงสุภาพร   เสสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญสรา   ทาทองหลาง
 
1. นางจารุณี   วาทไธสง
2. นางเมตตา  บาลิสี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรณภัตสา  บุญรอด
2. เด็กหญิงสุนัดดา  แกรงพิมาย
3. เด็กหญิงสุปานี  ทีภูมิ
 
1. นางจารุณี  วาทไธสง
2. นางนันทิยา  เวียงสีมา
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตตา   ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมวงษ์
3. เด็กหญิงศิศิรา  เวียงสีมา
 
1. นางเมตตา  บาลิสี
2. นางนิศากร  โลไธสง