สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เงินครบุรี
2. เด็กหญิงเวณิกา  หอมกระโทก
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูบดินทร์  ฉัตรกระโทก
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ตรึกตราครบุรี
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ส่งเสริม
2. เด็กชายวรัตน์ชัย  ใช่กระโทก
3. เด็กหญิงสุราลักษณ์  ปั่นทองหลาง
 
1. นางสิริวิมล  มุลานนท์