สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอติมา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนชัย  มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กชายอภิชัย  สมบุญมี
3. เด็กชายอริยา  บุญภักดี
 
1. นางลำเพย  ใจเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  หงำกระโทก