สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงอติมา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐษา  พลเสน
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ้ก้านกลาง
 
1. นางสาววนิดา  อุดรวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายธนชัย  มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กชายอภิชัย  สมบุญมี
3. เด็กชายอริยา  บุญภักดี
 
1. นางลำเพย  ใจเจริญ
2. นายสุรศักดิ์  หงำกระโทก
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญเคลือบ
 
1. นางน้ำฝน  เยี่ยงอย่าง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนุกูล  เทียนแย้ม
2. เด็กชายสุรธัช  ไกรพะเนา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อพันธุ์ลาน
2. นางสาวฐิติมา  จ่ามมาตย์