สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด สพป. นครราชสีมา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภัควัฒน์  ทมตะขบ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ฤทธิ์กระโทก
 
1. นายพุทธา  สร้อยกระโทก
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิรปรียา  บุญกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  แสนปัดซา
3. เด็กหญิงนราทิพย์  หมุนคำ
4. เด็กหญิงนริศรา  สำรวมรัมย์
5. เด็กหญิงพรรวรินทร์  อินทรจร
6. เด็กหญิงภาวิดา  ตามครบุรี
7. เด็กหญิงวารุณี  นุชกระโทก
8. เด็กหญิงสนิฏา  แตะกระโทก
 
1. นางสังวร  ภู่โกสีย์
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิจ  อดสูงเนิน
2. เด็กชายสรยุทธ์  คล้ายเพชร
 
1. นายสถิตย์  อดทน
2. นางมณีรัตน์  เชื่อมกลาง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินประโคน
2. เด็กหญิงฐิติมา  ทมตะขบ
3. เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์น้อย
 
1. นางสาวชนัญชิดา  วิชัย
2. นายวรวุธ  อยู่มงคล